Deklaracja zgodności prawnej

Deklaracja Członków ECR Polska w sprawie zgodności podejmowanych działań z prawem konkurencji.

Członkowie Związku Pracodawców ECR Polska, biorąc pod uwagę fakt częstej wzajemnej konkurencji rynkowej, przyjmują niniejszą deklarację wyznaczającą standardy poszanowania prawa i zachowania zasad uczciwej konkurencji (w szczególności poszanowania przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w działalności Związku.

 • Członkostwo w ECR Polska jest całkowicie dobrowolne. Udział w Organizacji, czy też jego brak, nie będzie wpływać na decyzje handlowe podejmowane przez Członków ECR Polska. Członek ECR Polska nie może odmówić zawarcia żadnej umowy, w szczególności handlowej, z powodu braku udziału drugiej strony w Związku, lub uzależnić zawarcie takiej umowy od przystąpienia drugiej strony do Porozumienia. Niedopuszczalne są również jakiekolwiek formy ograniczania dostępu do rynku przedsiębiorcom niebędącym Członkami ECR Polska.
 • Opłaty pobierane za członkostwo w Związku przeznaczone są wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów związanych z działalnością ECR Polska.
 • ECR Polska jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z branży produkcyjnej, handlowej, dystrybucyjnej oraz usługowej, w szczególności związanych z sektorem dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (FMCG).
 • Nie mogą być przedmiotem dyskusji w ramach spotkań i prac ECR Polska informacje i sprawy dotyczące ograniczania dostępu do rynku, podziału rynku, bojkotu produktu lub usługi, kalkulacji ceny i porozumień cenowych (w tym stosowanych marż, ponoszonych kosztów, akcji promocyjnych, zasad sprzedaży) oraz inne informacje i sprawy w zakresie w jakim naruszają lub mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji.
 • Każdy Członek ECR Polska ma prawo odmówić udostępnienia informacji lub udziału w rozpoznawaniu danej sprawy, jeżeli takie działanie jego zdaniem mogłoby naruszyć zasady uczciwej konkurencji.
 • Wszelkie rekomendacje, standardy oraz wypracowane najlepsze praktyki, będące wynikiem prac w ramach Związku, mają charakter zaleceń, a ich wprowadzenie w życie pozostaje w wyłącznej gestii Członków ECR Polska, zgodnie z zasadą swobody w zakresie podejmowania i oceny skutków decyzji dla danego Członka Związku.
 • Ścisła zgodność z prawem konkurencji jest i zawsze była ważną przesłanką działalności ECR Polska. Jego Członkowie dokładają szczególnej staranności, aby unikać nie tylko naruszenia prawa konkurencji, ale również wszelkich działań, które mogą powodować chociażby podejrzenie takiego naruszenia.

Każdy z Członków ECR Polska zobowiązany jest przestrzegać powyższych zasad oraz ponosi odpowiedzialność za uczestnictwo w konferencjach, grupach roboczych lub innych spotkaniach organizowanych w ramach ECR Polska. W tym też zakresie Członek Porozumienia samodzielnie ocenia zgodność z prawem konkurencji, informacji oraz tematów i spraw będących przedmiotem dyskusji. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności danego działania podejmowanego w ramach ECR Polska z krajowym lub wspólnotowym prawem konkurencji, reprezentant Członka ECR Polska zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zastrzeżenie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej i powstrzymać się od udziału w spotkaniach i pracach ECR Polska, których zastrzeżenie to dotyczy.

ECR Poland Member Companies Antitrust Compliance Declaration & Guidelines.

ECR Poland Member Companies, with regard to the fact that many of them compete with each other both vertically and horizontally, commit to carry this Declaration forward, setting standards for respecting the law and protecting fair competition (in particular the Polish Act of 16 February 2007 on competition and consumer protection and Act of 16 April 1993 on combating unfair competition) in ECR Poland work and activities.

 • ECR Poland Membership is voluntary. Participation or failure to participate does not influence business decisions of Member Companies. ECR Member shall neither refuse any agreement, particularly businesswise, based on the counterpart not being an ECR Member, nor to put the other party condition of joining ECR. Any form of limiting the access to the market for the companies not participating in ECR Poland is not to be accepted.
 • Membership fees charged for participation in ECR Poland are to cover current costs related to ECR Poland operations.
 • ECR Poland shall be open to all manufacturing, trading, distributing or service providing companies, in particular related to Fast Moving Consumer Goods Industry.
 • There shall be no discussion or sharing, during ECR Poland’s meetings and work, of any information or matters regarding limiting the access to the market, dividing the market, boycott of product or service, price calculations or pricing agreement (including, for example, margins, costs, promotional activities, terms of trade) as well as of any other information or matters which may breach the rules of fair competition.
 • Any Member of ECR Poland is free to refuse sharing information or participating in recognition of a matter, if such an activity might breach the rules of fair competition.
 • Any recommendation, standards and best practices resulting from the work of ECR Poland, are of guidance nature. Implementations of such guidance is a sovereign decision of ECR Poland Member Company, serving the freedom of decision making and assessment the effects by such Member Company.
 • Strict compliance with law is and has always been an important prerequisite of ECR Poland activities. Member Companies observe due diligence to avoid any breach of competition law, as well as any activity which may lead to suspicion of such breach.

Each of ECR Poland Members is obliged to obey the above mentioned rules and bears responsibility for participation in conferences, workgroups or other meetings organised within ECR Poland activities. Therefore each Member assesses individually the compliance with competition law of information, topics and matters discussed. If any Member’s representative believes the particular work of ECR Poland is drifting against the Polish or European Union’s competition law, her or she is obliged to express the doubt to the Management or Board of Directors promptly and cease from participation and work related.