Deklaracja zgodności prawnej

Deklaracja Członków ECR Polska w sprawie zgodności podejmowanych działań z prawem konkurencji.

Członkowie Związku Pracodawców ECR Polska, biorąc pod uwagę fakt częstej wzajemnej konkurencji rynkowej, przyjmują niniejszą deklarację wyznaczającą standardy poszanowania prawa i zachowania zasad uczciwej konkurencji (w szczególności poszanowania przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w działalności Związku.

Członkostwo w ECR Polska jest całkowicie dobrowolne. Udział w Organizacji, czy też jego brak, nie będzie wpływać na decyzje handlowe podejmowane przez Członków ECR Polska. Członek ECR Polska nie może odmówić zawarcia żadnej umowy, w szczególności handlowej, z powodu braku udziału drugiej strony w Związku, lub uzależnić zawarcie takiej umowy od przystąpienia drugiej strony do Porozumienia. Niedopuszczalne są również jakiekolwiek formy ograniczania dostępu do rynku przedsiębiorcom niebędącym Członkami ECR Polska.

Opłaty pobierane za członkostwo w Związku przeznaczone są wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów związanych z działalnością ECR Polska.

ECR Polska jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z branży produkcyjnej, handlowej, dystrybucyjnej oraz usługowej, w szczególności związanych z sektorem dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (FMCG).

Nie mogą być przedmiotem dyskusji w ramach spotkań i prac ECR Polska informacje i sprawy dotyczące ograniczania dostępu do rynku, podziału rynku, bojkotu produktu lub usługi, kalkulacji ceny i porozumień cenowych (w tym stosowanych marż, ponoszonych kosztów, akcji promocyjnych, zasad sprzedaży) oraz inne informacje i sprawy w zakresie w jakim naruszają lub mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji.

Każdy Członek ECR Polska ma prawo odmówić udostępnienia informacji lub udziału w rozpoznawaniu danej sprawy, jeżeli takie działanie jego zdaniem mogłoby naruszyć zasady uczciwej konkurencji.

Wszelkie rekomendacje, standardy oraz wypracowane najlepsze praktyki, będące wynikiem prac w ramach Związku, mają charakter zaleceń, a ich wprowadzenie w życie pozostaje w wyłącznej gestii Członków ECR Polska, zgodnie z zasadą swobody w zakresie podejmowania i oceny skutków decyzji dla danego Członka Związku.

Ścisła zgodność z prawem konkurencji jest i zawsze była ważną przesłanką działalności ECR Polska. Jego Członkowie dokładają szczególnej staranności, aby unikać nie tylko naruszenia prawa konkurencji, ale również wszelkich działań, które mogą powodować chociażby podejrzenie takiego naruszenia.

Każdy z Członków ECR Polska zobowiązany jest przestrzegać powyższych zasad oraz ponosi odpowiedzialność za uczestnictwo w konferencjach, grupach roboczych lub innych spotkaniach organizowanych w ramach ECR Polska. W tym też zakresie Członek Porozumienia samodzielnie ocenia zgodność z prawem konkurencji, informacji oraz tematów i spraw będących przedmiotem dyskusji. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności danego działania podejmowanego w ramach ECR Polska z krajowym lub wspólnotowym prawem konkurencji, reprezentant Członka ECR Polska zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zastrzeżenie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej i powstrzymać się od udziału w spotkaniach i pracach ECR Polska, których zastrzeżenie to dotyczy.