Forum Podażowe

Grupa tworzona przez dyrektorów i menedżerów łańcuchów dostaw firm zrzeszonych w ECR Polska. Głównym zadaniem Forum jest wyznaczanie priorytetów usprawnień łańcuchów dostaw w obszarze tzw. „strony podażowej”, a więc logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw, IT. Forum Podażowe promuje współpracę dla holistycznej optymalizacji i podnoszenia efektywności całych łańcuchów dostaw (end-to-end).

Forum Podażowe jest wiodącą grupą ECR Polska, ma rolę strategiczno-operacyjno-opiniodawczo-inicjującą. Z jednej strony – zleca i nadzoruje prace grupom roboczym powoływanym do zajęcia się konkretnymi zagadnieniami, z drugiej strony – rekomenduje działania i raportuje do Władz ECR Polska.

Wyjątkowa pozycja i znaczenie Forum Podażowego wynikają z dużego zaangażowania jego uczestników oraz obszaru działalności. Przyjęliśmy bowiem założenie, że „konkurujemy przede wszystkim na półce, natomiast współpracujemy nad rozwiązywaniem wspólnych problemów logistycznych”. Dzięki temu, na spotkaniach Forum toczą się otwarte i żywe dyskusje, co pozwala szybko i skutecznie rozwiązywać problemy.

Forum ma zdefiniowane długofalowe priorytety, które wyznaczają zadania grupy.

 • Promowanie lepszej współpracy w łańcuchach wartości
  – rozwijamy i prowadzimy wspólne projekty – pilotowe, badawcze, innowacyjne
 • Lobbowanie na rzecz FMCG
  – podejmujemy dialog ze stroną rządową, dążymy do przejrzystości i uproszczenia regulacji
  – razem rozwiązujemy „wspólne” problemy, w tym jednolitą interpretację obowiązującego i tworzonego prawa
 • Integracja i networking
  – budujemy zrozumienie, szukamy konsensusu, integrujemy środowisko
  – umożliwiamy wymianę doświadczeń i rozwijanie kontaktów w pełnym poszanowaniu przepisów i zasad zdrowej konkurencji
 • Edukacja
  – działamy poprzez Grupy Robocze, prowadzimy warsztaty i seminaria, upowszechniamy wiedzę
  – podejmujemy wyzwania dotykające całego rynku, szukamy odpowiedzi, wspólnej inspiracji
 • Standaryzacja
  – tworzymy i promujemy dobre praktyki, wspieramy praktyczne standardy, harmonizujemy procesy
  – utrzymujemy i wspólnie rozwijamy standardy komunikacji biznesowej
 • Promowanie ECRu i naszych rozwiązań na rynku

Forum Podażowe w pełnym składzie spotyka się 3-4 razy w roku, w międzyczasie trwają prace i spotkania wyznaczonych grup roboczych.

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w Forum Podażowym?

Zostaw nam do siebie kontakt, a będziemy Ciebie informować o każdym wydarzeniu w ramach tej inicjatywy.

.