Założenie projektu

Logibar.net jest ogólnodostępną platformą benchmarkingową. To pierwsze tak proste i wiarygodne narzędzie umożliwiające gromadzenie, monitorowanie, a przede wszystkim porównanie podstawowych wskaźników logistycznych poprzez stronę www.

Barometr logistyczny LogiBar.net daje możliwość szybkiej i rzetelnej oceny efektywności procesów logistycznych bez ponoszenia kosztów firm badawczych.

Platforma LogiBar.net przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorstw chcących monitorować swoje procesy logistyczne i na bieżąco kontrolować wartości KPI oraz poziom obsługi klientów na tle porównywalnych firm z danej branży czy grupy towarowej. Mechanizm działania platformy jest prosty – wyznaczona przez firmę osoba do 20 dnia każdego miesiąca wprowadza wskaźniki swojej firmy za miesiąc poprzedni. W kolejnym dniu może pobrać raport zbiorczy, który przedstawia wyniki firmy na tle średnich wartości wyników firm z tej samej branży, grupy towarowej.

Dotychczas funkcjonujące narzędzia do benchmarkingu logistycznego są albo zbyt skomplikowane, albo niereprezentatywne, albo nieadekwatne do rynku polskiego. Opracowane przez nas narzędzie jest wiarygodne, łatwo dostępne, nieskomplikowane i adekwatne do potrzeb przedsiębiorstw. Zestaw porównywanych wskaźników wybrany został przez nasze Forum Podażowe. Managerowie logistyki największych i najważniejszych w Polsce przedsiębiorstw wspólnie uzgodnili definicję wybranych KPI.

Dane wprowadzane do benchmarkingu są całkowicie bezpieczne, każdemu użytkownikowi korzystającemu z platformy prezentowane są wyłącznie dane jego firmy na tle średniej dla branży / grupy towarowej. Dane w raportach prezentowane są tylko w formie zagregowanej a dodatkowo średnia wartość udostępniana jest dopiero po osiągnięciu minimalnej liczby 5 wprowadzonych wartości danego wskaźnika.

Logibar.net uruchomiliśmy wspólnie z Instytutem Logistyki i Magazynowania.

ZAPRASZAMY DO REGULARNEGO KORZYSTANIA: www.logibar.net

Wskaźniki porównywane w Logibar.net

W platformie wykorzystano podstawowe i najbardziej uniwersalne wskaźniki, umożliwiające szybkie i efektywne porównanie efektywności działań logistycznych firmy. Definicje wskaźników zostały ustalone i uspójnione przez interdyscyplinarny, nadzorowany przez ILiM i ECR zespół managerów logistyki:

 • wskaźnik terminowości dostaw [%] – udział liczby dostaw zrealizowanych terminowo w łącznej liczbie dostaw w danym miesiącu
  (wartość wskaźnika podajemy jako liczbę z zakresu od 0 do 100, do jednego miejsca po przecinku)
 • wskaźnik stopnia realizacji zamówień [%] – udział ilości jednostek zamówieniowych dostarczonych do Klientów w danym miesiącu do łącznej ilości jednostek zamówionych w tym miesiącu
  (wartość wskaźnika podajemy jako liczbę z zakresu od 0 do 100, do jednego miejsca po przecinku)
 • wskaźnik poziomu reklamacji [%] – udział liczby zamówień reklamowanych w danym miesiącu do łącznej liczby zamówień odebranych przez klientów w danym miesiącu (uwzględniane reklamacje ilościowe i/lub jakościowe, nie brane są pod uwagę reklamacje wynikające z aspektów cenowych)
  (wartość wskaźnika podajemy jako liczbę z zakresu od 0 do 100, do jednego miejsca po przecinku)
 • wskaźnik pokrycia [dni] – stosunek zapasu średniego w danym miesiącu do sprzedaży w tym miesiącu pomnożony przez liczbę dni w danym miesiącu
  (wartość wskaźnika podajemy jako liczbę naturalną, z ograniczeniem do 1000)
 • wskaźnik trafności prognoz sprzedaży (dla 1 miesiąca i 3 miesięcy) [%] – udział rzeczywistej wartość sprzedaży w danym miesiącu w wartości prognozy na dany miesiąc
  (wartość wskaźnika podajemy jako liczbę z zakresu od 0 do 1000, do jednego miejsca po przecinku)