Regulamin strony internetowej

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Związek Pracodawców ECR Polska z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej „ECR Polska”).

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe członków ECR Polska mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

§ 2

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność ECR Polska lub są objęte zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody ECR Polska użytkownik strony nie może:

  1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub zawartych w jej treści oznaczeń w celach komercyjnych,
  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 3

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o ECR Polska i podejmowanych przez ECR Polska działaniach oraz organizowanych wydarzeniach, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.

§ 4

Odpowiedzialność

ECR Polska ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane ECR Polska za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 6

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

ECR Polska
ul. Strzeszyńska 67c/1
60-479 Poznań
KRS: 0000360174 NIP: 7781472972 REGON: 301475167
e-mail: ecr@ecr.pl

§ 7

Pozostałe postanowienia

ECR Polska zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej.

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.