Słownik terminów logistycznych

Podręczny praktyczny słownik terminów logistycznych obejmuje spotykane w praktyce, potoczne pojęcia.

Definicje zostały uporządkowane i zestandaryzowane w gronie praktyków naszego Forum Podażowego.

Wszystkie terminy są kompatybilne ze Słownikiem Terminologii Logistycznej wydanym przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

– towar podlegający składowaniu w magazynie odbiorcy przed jego dalszą wysyłką (w przeciwieństwie do towaru tranzytowego)

– towar przyjmowany do magazynu odbiorcy, którego dalsza wysyłka następuje z pominięciem procesu składowania (cross-docking)

– potwierdzenie przez nadawcę terminu (dzień, godzina) dostawy; w praktyce – ułatwia i przyspiesza przyjęcie dostawy po stronie odbiorcy

– binda – opaska z wytrzymałego tworzywa sztucznego służąca do zabezpieczenia towaru ustawionego na palecie;
– bindowanie – opasanie towaru i palety przy użyciu bindownicy (urządzenia naciągającego i łączącego taśmę) w taki sposób, by jak najlepiej zespolić paletową jednostkę ładunkową

– firma specjalizująca się w usługach wynajmu różnych rodzajów palet (pooling paletowy) wyróżniających się kolorem niebieskim oraz białym oznaczeniem logo CHEP. Firma CHEP oferuje palety wyłącznie w systemie wynajmu (outsourcing paletowy), nie sprzedaje palet. Wymiania, zakup lub sprzedaż palet CHEP przez podmioty inne niż CHEP jest zabroniona.

– platforma (magazyn przeładunkowy) lub proces, polega na przyjęciu towaru i natychmiastowym wydaniu bez procesu składowania, niezależnie od tego, czy dochodzi do dekompletacji przyjętych paletowych jednostek ładunkowych i następującego z nich pickingu, czy też nie

– paleta o wymiarach 400×600 mm, o konstrukcji umożliwiającej obsługę palety przy zastosowaniu standardowego wyposażenia magazynu; często stosowana do bezpośredniej ekspozycji towaru na powierzchni sklepowej, tworzenia stoisk promocyjnych

– potoczne określenie opakowań zbiorczych (np. skrzynki oraz butelki do piwa), które odbiorca przyjmuje na stan magazynowy (jak i fizycznie do magazynu), rozliczając się za nie z dostawcą poprzez kaucję

– dosłownie: termin przydatności do sprzedaży; data, po której danego towaru nie należy już sprzedawać; termin ten nie może przekraczać terminu przydatności do spożycia (dla produktów żywnościowych) bądź terminu przydatności do użycia (dla pozostałych)

– GS1 (dawniej EAN) – organizacja non-profit o globalnym zasięgu, powołana do zarządzania zbiorem otwartych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych, tzw. „systemem GS1”; pod nazwą GS1 działa od 2005 roku, ale działalność prowadzi od lat 70 XX wieku

– firma obsługująca klientów w zakresie gospodarki paletowej. Jako pierwsi w Polsce wprowadzili usługę wynajmu – otwartego poolu paletowego. Pozostały zakres usług to: naprawa palet stacjonarna i mobilna, dostawa palet, wymiana palet, odkup sald paletowych, recykling zużytych opakowań drewnianych i produkcja z nich elementów składowych palet

– potoczne, nieprecyzyjne określenie palet drewnianych o wymiarach 800×1200 mm, powstałe z uproszczenia pojęcia „Palety EUR”, w praktyce odnosi się zarówno do palet EUR1, palet poolowych o tych samych rozmiarach (oferowanych na wynajem) oraz innych o takich samych wymiarach i zbliżonej konstrukcji

– Global Location Number, globalny numer lokalizacyjny; identyfikator GS1 służący identyfikacji lokalizacji (zarówno podmiotu gospodarczego, jak i jego części, np. magazynu, zakładu produkcyjnego itp.).

– Global Trade Item Number, globalny numer jednostki handlowej; identyfikator GS1 służący identyfikacji jednostek handlowych, unikatowy w skali świata identyfikator produktu

– operator poolu paletowego IPP (palety brązowe)

– potoczne określenie dla układania pustych palet naprzemiennie jedna w drugą, tzn. co druga do góry płozami

– potoczne, nieprecyzyjne określenie odnoszące się do numeru GTIN, najczęściej wyrażonego kodem kreskowym w symbolice EAN-13

– proces fizycznego kompletowania zamówienia w magazynie (zbierania produktów zgodnie ze specyfikacją i formowania z nich jednostki ładunkowej, najczęściej paletowej); picking jest realizowany na podstawie zamówienia odbiorcy, zgodnie z ustaloną specyfikacją

– dokument służący łatwej identyfikacji i ocenie palet EPAL i EUR, stworzony przez ECR Polska i PKN Epal oraz POHiD. Najnowszą wersję KOP można bezpłatnie pobrać na stronie ECR Polska w zakładce Palety.

– dokument potwierdzający przyjęcie palet EUR od dostawcy, potrzebny do odbioru palet EUR na określonych przez jego wystawcę zasadach

– operator poolu paletowego LPR (palety czerwone)

– określenie przestrzeni dedykowanej do wykorzystania przez paletową jednostkę ładunkową (najczęściej zbudowaną na palecie EUR 1) – zazwyczaj w regale paletowym, magazynie bądź w przestrzeni ładunkowej środka transportu; w praktyce – często wielkość przestrzeni ładunkowej bądź magazynowej wyrażana jest ilością dostępnych miejsc paletowych

– najmniejsza dopuszczalna wielkość/wartość zamówienia; w praktyce może odnosić się do ilości zamawianych towarów (wyrażonej np. jako minimalna liczba sztuk lub wielokrotność minimalnej liczby sztuk) bądź łącznego zamówienia do dostawcy (wyrażonego wartościowo lub ilościowo)

– elementy z tektury (najczęściej) służące wzmocnieniu i ochronie paletowej jednostki ładunkowej; nakładane są na narożniki towaru ustawionego na palecie, przed owinięciem folią stretch

– polska firma specjalizująca się w usługach wynajmu palet (outsourcing paletowy). Palety wyróżniają się kolorem zielonym.

– podstawowa jednostka sprzedaży dla finalnego konsumenta. Najczęściej jest to 1 sztuka danego produktu (SKU), choć może to być też wielopak posiadający odrębny numer GTIN (opakowanie zawierające więcej niż 1 sztukę produktu)

– opakowanie zbiorcze dla jednostkowych opakowań konsumenckich (CU – consumer unit), podstawowa jednostka sprzedaży do sieci handlowych i dużych odbiorców; często – podstawowa jednostka tworzenia paletowych jednostek ładunkowych

– palety będące własnością firmy CHEP, nie będące paletami wymiennymi, ani paletami EUR. Paleta oznaczona kolorem niebieskim (na kolor niebieski pomalowane są wszystkie deski lub wyłącznie wsporniki) oraz białym logo CHEP

– paleta o wymiarach 800×600 mm, o określonej konstrukcji: drewniane 7 desek górnych i 3 płozy, 6 stalowych wsporników narożnych (o grubości min. 3 mm), 3 plastikowe środkowe wsporniki tulejowe; paleta czterowejściowa (wejścia do wideł wózka widłowego z każdej strony palety) o nośności maksymalnej 500 kg

– paleta drewniana wymienna (wielokrotnego użytku) o wym. 800×1200 mm, spełniająca wszystkie wymagania techniczne określone w Karcie UIC 435-2, m.in. właściwe drewno, odpowiedni wymiar i konstrukcja oraz brak uszkodzeń dyskwalifikujących. Nosi oznaczenia EPAL na obu skrajnych wspornikach. Produkowane od sierpnia 2013 r.

– paleta drewniana wymienna (wielokrotnego użytku) o wym. 800×1200 mm, spełniająca wszystkie wymagania określone w Karcie UIC 435-2, m.in. właściwe drewno, odpowiedni wymiar i konstrukcja, właściwe oznaczenia oraz brak uszkodzeń dyskwalifikujących. Palety EUR występują z oznaczeniem EPAL, UIC bądź z oznaczeniami uprawnionych kolei.

– paleta drewniana wymienna (wielokrotnego użytku) o wym. 1200×1000 mm, o poprzecznym układzie desek górnych i płozami na wszystkich czterech bokach, spełniająca wszystkie wymagania określone w Karcie UIC 435-2, m.in. właściwe drewno, odpowiedni wymiar i konstrukcja, właściwe oznaczenia oraz brak uszkodzeń dyskwalifikujących. Palety EUR występują z oznaczeniem EPAL bądź z oznaczeniami uprawnionych kolei.

– paleta drewniana wymienna (wielokrotnego użytku) o wym. 1000×1200 mm, o wzdłużnym układzie desek górnych i płóz, spełniająca wszystkie wymagania określone w Karcie UIC 435-2, m.in. właściwe drewno, odpowiedni wymiar i konstrukcja, właściwe oznaczenia oraz brak uszkodzeń dyskwalifikujących. Palety EUR występują z oznaczeniem EPAL bądź z oznaczeniami uprawnionych kolei.

– paleta drewniana wymienna (wielokrotnego użytku) o wym. 800×600 mm, spełniająca wszystkie wymagania określone w Karcie UIC 435-2, m.in. właściwe drewno, odpowiedni wymiar i konstrukcja, właściwe oznaczenia oraz brak uszkodzeń dyskwalifikujących. Palety EUR występują z oznaczeniem EPAL bądź z oznaczeniami uprawnionych kolei.

– paleta drewniana z metalowymi wspornikami wymienna (wielokrotnego użytku) o wym. 800×600 mm, spełniająca wszystkie wymagania określone w Karcie UIC 435-2. Paleta w trakcie testów (stan na 04.2012).

– zobacz: Paleta EUR, Paleta EUR 1, Paleta EPAL, Europaleta;
EUR to znak towarowy, którego dysponentem jest UIC, EPAL to znak towarowy, którego dysponentem jest European Pallet Association EPAL e.V.

– paleta niewymienna, nie podlegająca kryteriom oceny, palety jednorazowe ze względu na swą konstrukcję oraz zastosowany materiały, są zazwyczaj tańsze i mniej wytrzymałe od palet wymiennych

– paletowa jednostka ładunkowa, której zawartość można policzyć bez konieczności jej rozformowania

– ładunek na palecie zawiera tylko jedną partię jednej pozycji asortymentowej, nie jest uformowana do maksymalnej wysokości, górna warstwa może nie być pełna

– maksymalnie wypełniona paletowa jednostka ładunkowa jednorodna, zgodnie z danymi i/lub wymaganiami logistycznymi

– ładunek uformowany na palecie zawiera tylko jedną partię jednej pozycji asortymentowej (jednego numeru SKU, pojedynczego indeksu)

– takie ułożenie produktów na paletowej jednostce ładunkowej, aby zachować bezpośredni dostęp do każdego z produktów (bez konieczności przekładania innych produktów), grupowanie produktów (SKU) w układzie pionowym (w przeciwieństwie do poziomego – w jednorodnych warstwach)

– ładunek uformowany na palecie zawiera więcej niż jedną pozycję asortymentową (więcej niż jeden numer SKU, indeks) lub więcej niż jedną partię jednej pozycji asortymentowej (jednego numeru SKU, pojedynczego indeksu)

– jednostka ładunkowa uformowana na palecie (zazwyczaj na palecie EUR 1 bądź podobnej)

– nieprecyzyjne, potoczne określenie palet jednorazowych bądź EUR (wymiennych), wynika z naturalnego koloru użytego drewna

– potoczne, nieprecyzyjne określenie palet (niezależnie od ich rozmiaru) wyróżnionych kolorem, będących własnością pooli paletowych (firm specjalizujących się w usługach wynajmu palet – patrz. pooling paletowy). Do kategorii tej należą takie palety takie jak: palety CHEP (palety niebieskie), palety LPR (palety czerwone) czy palety NDHP (palety zielone).

– liczba opakowań jednostkowych (konsumenckich, ang. CU, consumer unit) w opakowaniu zbiorczym (ang. DU – distribution unit)

– zdolność paletowych jednostek ładunkowych do piętrzenia (ze względu na sposób uformowania, charakterystykę produktów)UIC 435
– Karta UIC 435 (kodeks UIC 435) – zbiór norm i wytycznych dotyczących palet EUR, stworzony i opublikowany przez Międzynarodowy Związek Kolei (Union Internationale Des Chemins De Fer), który jest dysponentem znaku EUR. Istnieją wytyczne do produkcji palet (np. UIC 435-2 dotyczy „palety ładunkowej płaskiej czterodrogowej z drewna o wymiarach 800 mm x 1200 mm – EUR1”) jak dla ich napraw (UIC  435-4).

– umieszczanie jednostek ładunkowych jedna na drugiej w kilku poziomach tworząc stosy

– zbiór (pula) palet wymiennych, z których korzystać mogą wszyscy uczestnicy danego obrotu towarowego (zazwyczaj odnosi się do palet EUR będących własnością i w gestii nadawców towaru)

– określenie firmy zajmującej się profesjonalnie wynajmem palet stanowiących jej własność; pula palet wypożyczanych ich użytkownikom przez wyspecjalizowany podmiot

– wynajem palet w systemie poolu otwartego oparty na licencjonowanych paletach EUR i EPAL, alternatywa dla zamkniętego poolu paletowego

– zbiór (pula) palet wymiennych, zarządzany przez operatora poolu; z palet tych mogą korzystać podmioty obsługiwane przez operatora pool

– zbiór (pula) palet będących w gestii ich właściciela (zazwyczaj nie służą wymianie towarowej z innymi podmiotami)

– współdzielenie przestrzeni ładunkowej w środkach transportu przez niezależne podmioty

– wynajem palet przez wyspecjalizowany podmiot (operatora poolu), palety w ramach poolingu używane są przez wiele podmiotów (klientów poolu)

– paleta o wymiarach 800×600 mm (połowa palety EUR1), w praktyce najczęściej spotykane w tym rozmiarze są palety typu DHP, bądź EUR 6

– patrz: kompletacja, picking; w praktyce określenie to częściej używane jest dla pickingu realizowanego w magazynie dystrybucyjnym sieci na podstawie zamówienia dostawy ze sklepu

– płaskie arkusze tektury kształtem odpowiadające palecie, służące do rozdzielania warstw towaru na palecie oraz w szczególności – ochrony wierzchniej warstwy w przypadku piętrzenia palet (ustawiania w „kanapkę”, paleta na palecie)

– Stock Keeping Unit, produkt, wariant, artykuł (prawidłowo: pozycja asortymentowa) wyróżniona unikatowym numerem identyfikacyjnym, wg którego jest zamawiana i obsługiwana w łańcuchu dostaw; SKU najczęściej odnosi się do jednostkowych opakowań konsumenckich, ale może dotyczyć również opakowań zbiorczych (o ile mają odrębny numer identyfikacyjny).
Liczba SKU w ofercie danej firmy bądź kategorii produktów jest miarą szerokości asortymentu.

– paletowe jednostki ładunkowe jednorodne niepełne o pełnych warstwach układane jedna na drugiej (piętrzone); często, by uniknąć kontaktu towaru z paletą na nim ustawianą, stosuje się przekładki kartonowe

– paletowe jednostki ładunkowe niejednorodne niepełne o pełnych warstwach układane jedna na drugiej (piętrzone); często, by uniknąć kontaktu towaru z paletą na nim ustawianą, stosuje się przekładki kartonowe

– stretch – folia elastyczna służąca do zabezpieczenia towarów ustawionych na palecie;
– stretchowanie (foliowanie) – owijanie paletowej jednostki ładunkowej naciągniętą folią stretch

– liczba opakowań jednostkowych lub zbiorczych towaru sztukowego tworzących jeden pełen poziom jednostki ładunkowej; często – jednorodna, minimalna wielkość zamówienia (zależnie od specyfiki produktu i warunków handlowych)

– dokument wydania zewnętrznego, potwierdzający fizyczne przemieszczenie towaru od nadawcy; dokumentowi WZ odpowiada dokument PZ – przyjęcia zewnętrznego, wystawiany w magazynie odbiorcy